ISSN: 0125-2364, Online ISSN: 2586-9531

Volume 49 No.2 April-June 2021


P.000-0

PDF

หน้าปก

หน้าปก

-


P.000-1

PDF

ปกใน

ปกใน

-


P.000-3

PDF

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง

-


P.000-4

PDF

สารบัญ

สารบัญ

-


P.134-145

PDF

Potassium-ion Batteries: An Alternative Energy Storage Technology from Domestic Mineral Resources

แบตเตอรี่ชนิดโพแทสเซียมไอออน: เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานทางเลือกใหม่ ที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ

ณัฐฐา ไชยโพธิ์ ภัทราภรณ์ คำเกตุ สุพิชญา ลออเงิน กานต์ดนัย มณีวงษ์ สุรัตน์ดาวัลย์ ศรีชาติ นวัตกรณ์ สืบสำราญ อารีญาภรณ์ นิตยาชิต ถิรเดช กุลเขมะรังสี กุลธิดา บรรทร ธีรดนย์ พูลเพิ่ม ภรจิรา พื้นหินลาด และ นงลักษณ์ มีทอง*

Potassium-ion batteries (KIBs) have attracted considerable interest for use as alternative energy storage systems due to their fast ionic conductivity, high operating voltage, low flammability, low cost, and high energy density. However, the research on KIBs is still in its infancy compared with the commercialized Lithium-ion batteries (LIBs). Therefore, it is very essential for battery researchers to understand effects of each component and charge storage mechanisms in electrode materials for further developments of high performance KIBs. This will enable KIBs to become the alternative energy storage technology to compensate limitations of LIBs in the future. In this review, we summarize recent research on the important issues of electrode materials, electrolytes and challenges facing of KIBs technology for commercialization.


P.146-156

PDF

Quality of reduced-fat salad dressing containing purple passion fruit albedo powder

คุณภาพของน้ำสลัดลดไขมันที่มีผงอัลเบโดเสาวรสสีม่วงเป็นส่วนประกอบ

นันทรัตน์ ณ นครพนม* รุ่งฟ้า พิมลศรี และ เฟื่องกมล ไวว่อง

Nowadays, transformation by-products from food industrials into food ingredients are receiving more attention because of decreasing waste and valorization of agricultural residues. The objective of this research was to study effect of purple passion fruit albedo powder on the quality of reduced-fat salad dressing, which the oil level was decreased about 30% from control. Albedo powder was added at 0, 0.3 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0% to salad dressing. The results showed that increasing in the concentration of albedo powder increased the viscosity of salad dressing (p<0.05). The maximum content of albedo powder for improving the quality of salad dressing was 1.0% by weight of salad dressing. After storage for 4 weeks at room temperature (30±2ºC), the color and pH of salad dressing did not change (p≥0.05) and microorganism was not detected. The salad dressing had total phenolic content and antioxidant activity as 79.00±2.57 mg GAE/100g and 21.33±1.89%, respectively. Moreover, TBARs value of the salad dressing lower than control (p<0.05). This research demonstrated that purple passion fruit albedo powder could be used as a food ingredient for improving the viscosity and increasing the stability of reducted-fat salad dressing during storage.


P.157-164

PDF

Optimization of bioactive compounds extract from Clitoria ternatea Linn. by microwave-assisted extraction

การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกอัญชัน ด้วยไมโครเวฟ

ยุพารัตน์ โพธิเศษ* และ ชินกฤต ศรีนวล

Butterfly peas (Clitoria termatea Linn.) are contain anthocyanins that as antioxidant activity. The extracted from the butterfly peas were used as an ingredient or supplement in food products. Microwave- assisted (MWA) extraction was an effective extraction method that reduces extraction time and maintains antioxidant activity. The objective of this research was to select the appropriated conditions for the extraction of bioactive compounds extract from the butterfly. The three levels of MWA output power including 150, 450 and 750 W and three levels of extraction times including 3, 5 and 10 mins. Compare extraction methods between MWA, conventional (90°C, 2 hr.) and ultrasonic methods. The results were found that the microwave-assisted extraction at 150 W for 10 min had the highest of total phenolic content (44.27 ± 0.97 mg/100g) and antioxidant capacity by ABTS assay (77.88 ± 0.92 mg/100g) (p<0.05). The MWA at 750 W for 5 minutes found that the highest of % inhibition was 13.37 ± 0.34 by DPPH assay (p<0.05). The MWA extraction at 150 W could reduce extraction times 91.67% when comparing with the conventional extraction method. Therefore, MWA extraction at 150W for 10 min. was the optimal conditions and it was an alternative extraction method for potential butterfly peas extract.


P.165-173

PDF

Bimetallic of Pd-CeOx/C Electrocatalyst for Electro-Oxidation Reaction of Xylitol Fuels in Alkaline Solutions

ตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงไฟฟ้าโลหะผสม Pd-CeOx/C สำหรับปฏิกิริยาอิเล็กโทรออกซิเดชัน ของเชื้อเพลิงไซลิทอลในสารละลายอัลคาไลน์

กันทรากร สุวรรณรักษา ปิยะวัตร มาศจด และ จักรพงศ์ ไชยบุรี*

The bimetallic palladium-cerium oxide on carbon support electrocatalyst (Pd-CeOx/C) was prepared by calcination the temperature at 200°C for electro-oxidation reaction of the xylitol solution of the anode electrode. The morphology of the composition and electrocatalytic properties were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive x-ray spectroscopy (EDX), respectively. The average particle size catalyst ca. 175.53±(13.70) nm with metals narrow distribution. The electrochemical surface area (ECSA) of the Pd-CeOx/C catalyst was more than the Pd/C catalyst. The electrochemical performance studied by cyclic voltammetry (cv) showed excellent catalytic activity of the Pd-CeOx /C catalysts. Then, the peak current density of the Pd-CeOx/C catalyst for xylitol fuel oxidation was ca. 1.67 mA.cm-2 at -0.09 V. The stability of the catalyst was investigated by chronoamperometry for 3600 s ca. 0.23 mA.cm-2. This catalyst may be used as an anodic catalyst effective for alkaline direct xylitol fuel cells (ADXFCs)


P.174-183

PDF

Fabrication of CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x Perovskite Films as Light Absorber in Carbon-Based Hole-Transporting-Layer-Free Perovskite Solar Cells

การประดิษฐ์ฟิล์มเพอรอฟสไกต์ CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x สำหรับใช้เป็นชั้นดูดกลืนแสง ในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์แบบไม่มีชั้นนำส่งโฮล และใช้คาร์บอนเป็นขั้วนำไฟฟ้า

น้ำฝน อุ่นปิง มาศกร โทวันนัง พรรณธิวา กำลังวรรณ อนุศิษฏ์ ทองนำ วิรัตน์ เจริญบุญ สมัคร์ พิมานแพง* เชรษฐา รัตนพันธ์ และ วิทยา อมรกิจบำรุง

In this research, CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x perovskite films were prepared by a hot-casting method with 4 different GeBr2 concentrations (x = 0, 1/128, 2/128 and 3/128). The absorbance spectra of CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x at x = 2/128 has the highest intensity, and the energy band gap of all CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x films is approximately 1.60 eV. SEM images of all perovskite films represent the continuous and smooth perovskite film covering entire titanium dioxide (TiO2) surface. The CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x perovskite films were used as the light absorption layer in carbon-based hole – transport – layer – free (HTL) perovskite solar cells (PSCs). The performance of carbon-based HTL – free CH3NH3Pb1-xGexBr2xI3-2x PSCs in the first day was 3.97%, 3.37%, 2.96% and 2.54% for x = 0, 1/128, 2/128 and 3/128, respectively. The efficiency of the solar cell devices increased significantly to 5.33%, 4.33%, 5.90% and 5.96% for x = 0, 1/128, 2/128 and 3/128, respectively, after 1,000 hr.


P.184-193

PDF

Light Curve Analysis of All-Sky Automated Survey for Supernovae Data on a Sample of W Ursae Majoris Eclipsing Binary Stars in the Constellation Ursa Minor

การวิเคราะห์กราฟแสงจากตัวอย่างข้อมูลดาวคู่อุปราคาประเภทดับเบิลยูเออร์ซาเมเจอริส ของโครงการสำรวจอัตโนมัติบนท้องฟ้าทั้งหมดสำหรับซูเปอร์โนวาในกลุ่มดาวหมีเล็ก

ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์

In This research, I study fifty W Ursae Majoris eclipsing binaries of constellation Ursa Minor from a sample of the ASAS-SN Catalog of Variable Stars. The light curve with PHOEBE program based on the Wilson–Devinney algorithm was used. The results show that the fifty systems are the A-subtype of W Ursae Majoris eclipsing binary. I found the mass ratio of all systems less than 1. The primary component of all systems is the massive one. The light curve of AT UMi binary displays the effective temperature of secondary component more than primary component. The secondary components of all systems have radii larger than ZAMS evolutionary of about the same mass. The all of stars sample are the main sequence stars. The cool spots appear on the secondary component of the AP UMi and the RZ UMi binary. The degree of contact, the phase shift and the orbital inclination of all systems are corresponding to the geometric structure modeling.


P.193-202

PDF

Karyotypes of three grasshopper species (Othoptera: Acrididae/Pyrgomorphidae) in Udon Thani province

แคริโอไทป์ของตั๊กแตนสามชนิด (Othoptera: Acrididae/Pyrgomorphidae) ในจังหวัดอุดรธานี

This research aimed to examine karyotypes of some grasshopper species in the family Acrididae and Pyrgomorphidae. Ten adult male specimens of each species were collected in the area of Samprao campus, Udon Thani Rajabhat University. The metaphase chromosomes were prepared from mitotic dividing cells in testes (spermatogonia). Conventional staining was applied using 10% Giemsa’s solution. The results showed that white-tipped grasshopper (Phlaeoba antennata) had a diploid chromosome number of 2n = 23. Karyotype was consisted of all telocentric chromosomes, and karyotype formula was 2n (23) = Lt8+Mt2+St12+XO. Testaceous oblique-faced grasshopper (P. infumata) had a diploid chromosome number of 2n = 23, karyotype comprised all telocentric chromosomes, and karyotype formula was 2n (23) = Lt10+Mt8+St4+XO. Orange-winged slant-faced grasshopper (Tagasta marginella) had a diploid chromosome number of 2n = 19, karyotype was composed of all telocentric chromosomes, and karyotype formula was 2n (19) = Lt6+Mt10+St2+XO. Sex determination of these grasshopper species was XX and XO system. These cytogenetic data can be employed as a source of taxonomic information which is provide more details for evolutionary relationship knowledge of these insect groups in the future.


P.203-211

PDF

Classical Cytogenetics of Pearl Danio, Danio albolineatus (Cyprinidae, Cypriniformes): First Karyomorphological Report

รายงานครั้งแรกทางพันธุศาสตร์เซลล์ของปลาซิวใบไผ่แถบขาว (Danio albolineatus)

สุมาลี พิมพันธุ์* สุรเชษฐ เอี่ยมสำอาง และ อลงกลด แทนออมทอง

A cytogenetic analysis was carried out on specimens of Pearl Danio (Danio albolineatus) by classical technique. Mitotic chromosome preparation was prepared directly from kidney cells follow by standard protocol and stained by conventional staining and Ag-NOR banding techniques. The result show that diploid number (2n) of this species is 50 and the fundamental number (NF) is 100 in both male and female. The karyotype consisted of eight metacentric, 14 submetacentric and 28 acrocentric chromosomes classifying as 18 large and 32 medium. No heteromorphic sex chromosome was observed in this species. Nucleolus organizer regions (NORs) appeared in the terminal position of the long arms of chromosome pair 5. The Karyotype formula of D. albolineatus is 2n (50) = Lm4 + L sm6 + La8 + Mm4 + M sm8 + M a20.


P.212-219

PDF

Feeding Behavior of Sesarmid Crab, Episesarma mederi (H. Milne Edwards, 1853) (Decapoda; Sesarmidae) in the Mangrove of Pattani Bay, Thailand

พฤติกรรมการกินของปูแสม Episesarma mederi (H. Milne Edwards, 1853) (Decapoda; Sesarmidae) ในป่าชายเลนของอ่าวปัตตานี, ประเทศไทย

พัน ยี่สิ้น และ สมศักดิ์ บัวทิพย์*

Feeding behavior and stomach content of mangrove crab devote to the important information for their conservation measures and future aquaculture. Therefore, this study aimed to investigate the feed components of mangrove crab, Episesarma mederi (H. Milne Edwards, 1853) dwelling in mangrove forest around Pattani Bay in the South of Thailand. A total 360 mangrove crabs were monthly collected from the local fish landing port in 2013-2014. The crab samples were categorized into six groups based on body size and then their stomach contents were examined. The results showed that collecting mangrove crabs were mostly 25-50 mm on carapace width. The major dietary constituents, based on occurrence, were fish, mud sand, highly digested detritus, vegetation, crustacean, and polychaete. Based on frequency occurrence estimate volumetric (FOEV) technique; vegetation detritus, mud sand and highly digested detritus were the major trophic components comprising 60.08%, 10.52% and 9.40% of the total feed volumetric, respectively. Vegetation detritus was the major food group in all crab size groups. Our finding indicated that the E. mederi was a detritivore. In addition, male and female consumed closely food items. However, the animals were more favorite food during rainy season, whereas the vegetation detritus predominant occurred in dry season.


P.220-230

PDF

The study of factors influencing the decision to purchase facial skincare products at cosmetic brand level

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ในระดับตราสินค้าเครื่องสำอาง

เกรียง กิจบำรุงรัตน์

Facial skincare products are currently considered a part of life. The primary purpose of using facial skincare products is self-care in terms of beauty, health, and personality enhancement. The research objective is to the study of factors influencing the decision to purchase facial skincare products at the cosmetic brand level. This is quantitative research using a survey research method that consists of 405 samples of consumers’ behavior when purchasing facial skincare products in Bangkok. The data collection was conducted through questionnaires. The independent variables were the 4Ps marketing mix factors, including product, price, distribution channel, and marketing promotion factors. The dependent variable was the decision to purchase facial skincare products. The statistics used in the data analysis were descriptive statistics, including percentage, average, and standard deviation. The inferential statistics used in this research were factor analysis and multiple regression analysis. The results of the study of factors influencing the decision to purchase facial skincare products at the cosmetic brand level consisted of 4 factors: 1) marketing promotion factors, 2) brand and product quality factors, 3) factors of ease of travel and proven research results, and 4) price factors, respectively. This can create an equation multiple regression models as follows: the decision to purchase facial skincare products at the cosmetic brand level = = 1.658 + 0.241 marketing promotion - 0.159 price + 0.198 brand and product quality + 0.143 ease of travel and proven research results