ISSN: 0125-2364, Online ISSN: 2586-9531

Volume 49 No.3 July-September 2021


P.000-0

PDF

หน้าปก

หน้าปก

-


P.000-1

PDF

ปกใน

ปกใน

-


P.000-3

PDF

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง

-


P.231-245

PDF

Na-ion Batteries: A Promising Energy Storage Technology of the Future

แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนเพื่อเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแห่งอนาคต

ภรจิรา พื้นหินลาด เยาวเรศ โพธิกุล วรินทร์ อรุณยะเดช กัญญาณัฐ เรียบเงิน ณิชกานต์ เครือวีระ ศรุตยา เจนใจวิทย์ วุฒิกร เกียดนอก ประทุมวรรณ สัตถาผล จิรวรรธ สายยศ ฐิติมาภรณ์ กระแสร์ กิตติพงษ์ เสาทอง ณัฐฐา ไชยโพธิ์ และ นงลักษณ์ มีทอง*

Lithium-ion batteries (LIBs) have received great achievements as a commercial energy storage device since 1990 due to their high energy density. However, the limited quantity and uneven distribution of lithium resources are critical problems that lead to their high cost. Therefore, new research directions have turned toward more earth-abundant, low-cost, and sustainable replacements for LIBs. Sodium-ion batteries (NIBs) have been extensively investigated as a promising alternative candidate due to their low cost and environmentally friendly with adequate resources. Although there are currently various companies producing the NIB cell prototypes, NIB is still in its infancy stage compared to the state-of-art LIB. The development of this technology has required insights into materials research to produce and optimize anodes, cathodes, and electrolytes for NIBs towards practical applications in the commercial markets.


P.246-253

PDF

Investigation of Spores of Rhizopus oligosporus Remaining on Shoe Outsoles after Walking on Different Surfaces for Different Distances

การศึกษาการคงอยู่ของสปอร์ Rhizopus oligosporus บนพื้นรองเท้าที่เดินบนพื้น และระยะทางที่แตกต่างกัน

กนกวรรณ เนตรขันธ์* และ ธิติ มหาเจริญ

This research investigates the adhesion and spores of Rhizopus oligosporus remaining on shoe outsoles after walking on different surfaces for different distances. The spores were mixed in clay, loam and sand to adhere to soil particles representing natural soils. The experiment was conducted by wearing shoes and pacing on one of the soil mixtures then walking on gravel, grass and concrete surfaces for distances of 500 and 1,000 meters. The spores remaining on the shoe outsoles were then conducted. It was found that spore adhesion in clay and loam were not different, but they were significantly different from spore adhesion in sand at the statistically significant level of 0.05. The experiment did not test spores mixed with sand. The spores remaining on shoe outsoles after walking on gravel and concrete were not different. However spores remaining after walking on gravel and concrete were significantly different from walking on grass at the significance level of 0.05. After walking on different surfaces for 500 and 1,000 meters, the results of spores remaining on the outsole of the shoes were not different. Additionally, it was observed that the concentration of spores in the soil mixture were proportional to the detectable spores on the shoe outsoles.


P.254-264

PDF

Morphology and Distribution of Genus Gnetum in Songkla, Pattani, Yala and Narathiwat Provinces

สัณฐานวิทยาและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้สกุลมะเมื่อย (Gnetum) ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

สมศักดิ์ บัวทิพย์* กันทิมา เหาะเจริญ และ ชุติมา มัญชวินทร์

Morphological study of the genus Gnetum in four Southernmost Provinces of Thailand including Songkla, Pattani, Yala and Naratiwat showed that there were 4 species of this genus which are Gnetum gnemon Linn with 2 varieties: G. gnemon var. gnemon Linn. and G. gnemon var. tenerum Markgr., G. macrostachyum Hook.f., G. montanum Markgr. and G. tenuifolium Ridl. The habit of G. gnemon var. gnemon and G. gnemon var. tenerum were trees and shrub respectively whereas, G. macrostachyum, G. montanum and G. tenuifolium were woody climbers. The leaves of both varieties of G. gnemon and G. tenuifolium were chataceous, green and stayed green or yellowish-green when dry. However, the leaves of G. macrostachyum and G. montanum were coriaceous, however when the leaves dried the color was changed from green to black-brown. Female cones were different in all species. Gnetum gnemon has a globose simple cone with sessile seeds. Gnetum macrostachyum has single covered with villose hairs and sessile seeds. Gnetum tenuifolium has simple cones and thin seeds stalked-seeds while G. montanum has branching cone with stout stalked-seeds. The Gnetum were distributed through the area with an elevation from 8-479 meters above sea level in the wild disturbed area, rubber plantations, orchard, sand dunes, swamp forest, mountain and watershed forests. Gnetum gnemon var. gnemon were found only in rubber plantations, along the swamp forest at the To Daeng Peat Swamp Forest, Narathiwat Province. Gnetum montanum were found only in the sand dunes near Ban Tien Ya, Ta Kae Subdistrict, Yaring District, Pattani Province. Gnetum macrostachyum and G. tenuifolium were commonly found in sand dunes, peat swamps forest, rubber plantations, mountain, waterfall and upstream forest. In addition, G. gnemon var. tenerum was a common variety and growing popularity for consumption.


P.265-273

PDF

Effects of Pikat Trisamo Extract on Antioxidant and Anti-inflammatory Activities

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการอักเสบในหลอดทดลอง ของสารสกัดพิกัดตรีสมอ

ดารีนา ใจเสรี พรรณิภา เจ๊กแตงพะเนาว์ รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ จตุพร ประทุมเทศ และ ปราณี ศรีราช*

In this study were investigated the antioxidant and anti-inflammatory activities of Pikat Trisamo extracts, that including Terminalia chebula Retz., Terminalia arjuna Roxb. and Terminalia belerica Roxb. maceration with 95% ethanol. The results showed T. arjuna extracts had the highest antioxidant effects by DPPH assay with IC50 values was 4.89 ± 0.10 µg/mL, ABTS assay with IC50 values was 7.92 ± 0.15 µg/mL more than with standard Trolox IC50 values were 6.29 ± 0.07 and 10.96 ± 0.17 µg/mL and FRAP assay value was 787.46 ± 8.02 mmol FeSO4/g extract, respectively. T. arjuna had highest total phenolics and flavonoids content were 583.37 ± 11.15 mg GAE/g extract and 215.73 ± 3.06 mg QCE/g extract, respectively. Moreover, T. arjuna extracts can inhibit releasing of nitric oxide with IC50 value was 24.55 ± 0.53 µg/mL. The findings of this study indicated that the T. arjuna extract possesses the antioxidant and anti-inflammatory.


P.274-282

PDF

Development of Healthy Seasoning Pork Rind Product

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบหมูปรุงรสเพื่อสุขภาพ

จิราภรณ์ บุราคร ปรานต์ ปิ่นทอง และ มนทกานติ์ เอี่ยมแก้ว*

Pork rind is a popular dish eaten in Thailand which is produced by frying pork skin to make it crispy and then seasoning. Fried food contains reused oil causing diseases such as heart disease, high blood pressure, vascular disease, etc. This research is to develop oil-free flavored pork rind product using a hot air oven with 6 temperature variations starting from 160 °C to 210 °C. Roasted pork rind was analyzed for the texture characteristics in terms of hardness, brittleness, crispness and sensory quality evaluation by the 9-Point hedonic scale which 60 assessors were used. It was found that at 200 °C for 15 minutes, the texture was blistered and crispy and the pork rind had the highest overall preference score. When comparing the sensory characteristics of roasted pork rind and seasoned fried pork rind for all 4 recipes. It was found that roasted pork rinds and seasoned fried pork rind in formula no. 4 had a taste preference score, the overall taste and preference score were highest. The preference scores on appearance, color and crispness were not significantly different from other formulations (p>0.05). For the product development of fried pork rind and seasoned roasted pork rind, it was found that in comparing the nutritional value roasted pork rind had higher protein content than fried pork rind by 23.21% and had less fat content than fried pork rind by 31.44%. Resulting in the total energy and the fat energy of roasted pork rind was less than that of fried pork rind by 7.73% and 31.44%, respectively. The roasted pork rind and fried pork rind product were stored in aluminum foil bags for 12 weeks at room temperature and undergo sensory testing. It was also accepted by eight sensory assessors. Roasted pork rind is a healthy product that can be substituted for fried pork rind product.


P.283-291

PDF

Estimation of photosynthetically active radiation by Artificial intelligence from Sky view and zenith angle

การประมาณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้สังเคราะห์แสงด้วย ปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลภาพถ่ายท้องฟ้าและมุมเซนิธของดวงอาทิตย์

อรรถพล ศรีประดิษฐ์

In this study, the photosynthetically active radiation was estimated by using the artificial neural network (ANN) method based on the cloud index data which was calculated from sky view images by using convolutional neural network (CNN) method and zenith angle. All data in this study was collected from 4 main regions of Thailand including the northern region, Chiang Mai Meteorological Station, the north-eastern region, Ubon Ratchathani Meteorological Station, the central region, Department of Physics Faculty of Science Silpakorn University Nakhon Pathom, and the southern region, Meteorological Station in the south, east coast, Songkhla Province. The data was then created a model by using the ANN method. For the model testing, the data from the eastern region, Burapha University, Sakaeo Campus, was used. Therefore, the data for model construction and testing were not actually related. In the model construction for calculating of the cloud index, it was found that the accuracy of the model in learning rate was approximately of 87%. The could index and zenith angle data were then tested for the model in estimation of photosynthetic active radiation by using ANN method. The results showed that the cloud index calculation method by using CNN was the best method with the R2 of 0.80, the root square mean error (RMSE) of 19.3 %, and the mean bias error (MBE) of 1.18 %.


P.292-301

PDF

Fabrication of the Nonwoven Polypropylene Fibers from the Melt-Blown Machine for Oil Absorption Application

การสร้างแผ่นเส้นใยโพลีโพรพิลีนแบบไม่ถักทอจากเครื่องเมลต์โบลวน์ สำหรับการดูดซับน้ำมัน

สุธีพร คิดถาง และ วิรัตน์ เจริญบุญ*

In this research, a melt-blowing machine was built to produce nonwoven polypropylene fibers for oil absorption. The effect of nozzle temperatures (170, 190, 210, and 230 °C) on fiber characteristics and contact angles of nonwoven polypropylene fibers were studied. The oil absorption capacity of nonwoven polypropylene fibers was tested using ASTM-F726-12 standard method. The maximum oil absorbency was measured after 3 s of oil absorption. The result shows that the maximum oil absorption decreases as the nozzle temperature increases. The oil adsorption values were 20.78±1.46 19.40±1.26 16.34±0.48 and 11.57±2.53 (g/g) when the nozzle temperatures were 170, 190, 210, and 230 °C, respectively. The melting temperature connects fibers to the surrounding fibers, making the fibers larger and some will clump together, reducing gaps between the fibers, and the contact surface area of the nonwoven fiber sheet is reduced with increasing the nozzle temperatures. The results of the oil absorption test at 10-60 min showed a non-linear decrease. The nonwoven polypropylene fibers prepared at a nozzle temperature of 170 °C have the best oil absorbency because they have uniform fiber cohesion characteristics and higher hydrophobic properties than other samples.


P.302-309

PDF

Daily Wind Direction Forecast Model at an Altitude of 120 Meters, Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province

ตัวแบบสำหรับการพยากรณ์ทิศทางลมรายวันที่ระดับความสูง 120 เมตร อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วรางคณา เรียนสุทธิ์

The aim of this research is to construct five methods of forecasting daily wind direction at an altitude of 120 meters in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat Province, namely, Box-Jenkins method, Holt’s exponential smoothing method, Brown’s exponential smoothing method, damped trend exponential smoothing method, and combined forecasting method. Time series of wind direction were gathered from research center in energy and environment, Thaksin university during 1 January 2012 to 30 June 2015 of 1,277 observations. The criteria of the lowest mean absolute percentage error and root mean squared error were used for comparing the suitability of the forecasting model. The study indicated that Brown’s exponential smoothing method was the most appropriate. The forecasting model could be utilized to increase the flexibility and efficiency of wind turbines in the direction of the forecast.